تا در طلب گوهر کانی کانی

تا در هوس لقمهٔ نانی نانی

این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی

هر چیز که در جستن آنی، آنی

برچسب: اعتماد به نفس

اصول فن بیان
افزایش اعتماد به نفس

استرس سخنرانی – لذت سخنرانی

استرس سخنرانی – لذت سخنرانی ترس از سخنرانی موضوعی مهم در زندگی بسیاری از ما انسانهاست! ما باید بتوانیم بخاطر اهداف مان، زندگی خودمان و خانواده مان، خوب صحبت کنیم…

ادامه مطلب ⮘