تا در طلب گوهر کانی کانی

تا در هوس لقمهٔ نانی نانی

این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی

هر چیز که در جستن آنی، آنی

دسته‌بندی: هوش کلامی

سخنرانی عمومی

افزایش هوش کلامی در سخنرانی

افزایش هوش کلامی در سخنرانی افزایش هوش کلامی به شما کمک می کند تا بتوانید با کلماتی قدرتمند و اثرگذار، بخوبی یک صحبت متقاعد کننده و موزون و منسجم ایجاد

ادامه مطلب ⮘