بلاغت: شیوه ارائه سخنرانی و دقت تعابیر در معنای مقصود و هدف

در اینجا به شیوه‌های مؤثر و تجربه‌شده بلاغت در سخنرانی اشاره می‌شود که می‌تواند سخنرانی شما را بسیار اثرگذارتر کند.

 • تأکید:

در انتقال پیام، ‌بعضی از کلمات یا عبارات از دیگر کلمات و عبارات، مهم‌تر هستند. ما با تأکیدی که روی آن‌ها می‌کنیم اهمیتشان را نشان می‌دهیم. وقتی این کار را انجام می‌دهیم تنوع را نیز اضافه می‌کنید.

فقط کافی است که قبل از اینکه کلمه مورد تأکیدی را بر زبان بیاورید اندکی مکث  و سپس آن را با شدت بیشتری ادا کنید. در این کار به‌صورت طبیعی رفتار کنید نه ساختگی!

 

اقدامک:  جملات زیر را باصدای بلند بخواهند و روی کلمه‌ای که با قلم درشت نوشته‌شده است تأکید کنید.

مهارت کلامی به این درد می‌خورد

مهارت کلامی به این درد می‌خورد

مهارت کلامی به این دردمی‌خورد

مهارت کلامی به این درد می‌خورد

می‌بینید که می‌توان با تأکید بر کلمات مشخص‌شده، هم توجه مخاطبان را جذب کرد و هم جمله مفهوم متفاوتی را منعکس کرد.

 

 • تکرار:

این تکنیک بسیار قدرتمند و مؤثرمی‌باشد چرا که وقتی چیزی را مکرراً به زبان می‌آورید در مغز مخاطبان تثبیت می‌گردد.

 

روش‌های تکرار:

۱- تکرار کلمات در ابتدای یکسری جمله:

کلمات و عبارات کلیدی که می‌خواهید آن را به ذهن مخاطبان خود تثبیت کنید در ابتدای جمله آورده می‌شوند.

نباید اجازه دهیم تا کسی ما را از هدف والای خود بازدارد. نباید اجاره دهیم تا کسی مسیر موفقیت ما را سد کند. نباید اجازه دهیم به خودمان که تسلیم شویم!

۲- عبارات مهم و کلیدی در آخر جملات بیان می‌شود:

کلمات و عبارات کلیدی که می‌خواهید آن را به ذهن مخاطبان خود تثبیت کنید در انتهای جمله آورده می‌شوند.

تمام متن سخنرانی باید بررسی شود. شروع یک سخنرانی باید بررسی شود. پایان آن‌هم باید بررسی شود.

۳- تکرار کلمات تأکیدی در اول و آخر جملات:

کلمات کلیدی و مهم در ابتدای جمله و آخر جمله، در تمام جملات بعدی تکرار می‌شوند.

ما با تکیه‌بر تلاش خود می‌توانیم یک سخنران خوب شویم. ما با تکیه‌بر دانش خود می‌توانیم یک سخنران خوب شویم. ما با تکیه‌بر ذهن موفق خود می‌توانیم یک سخنران خوب شویم.

۴- اتصال‌دهنده دو جمله:

کلمات و عبارات تأکیدی در انتهای جمله اول آورده می‌شود و در ابتدای جمله دوم هم‌جهتتأکید بیان می‌شود.

مسیر یک سخنران خوب شدن ساده و روان است. ساده و روان است چون در اینجا به‌خوبی توضیح داده‌شده است.

۵- تکرار کلمه یا عبارات تأکیدی پشت سرهم:

بعد از یک کلمه یا عبارت واسط، یک کلمه یا عبارت را تکرار می‌کنید.

ما می‌توانیم با انجام تمرینات این کتاب، می‌توانیم یک سخنران خوب و قابل مطرح شویم. باورمی کنید می‌توانیم یک سخنران خوب و قابل مطرح شویم.

 

 • تکنیک تأکیدی خاص:

وقتی می‌خواهیم بر روی یک کلمه یا عبارت تأکید کنیم از این روش استفاده می‌شود.

۱- جمله پر کن خاص:

کلمه یا عبارت کوتاهی است که جمله را می‌شکند و روی کلمات و جملات نزدیک آن، تأکیدمی‌کند. جمله پر کن خاص، سبب می‌شود تا شما مکث کنید و درنتیجه جمله یا کلمه بعدی به‌خوبیموردتوجه قرار می‌گیرد.

این مهارت، درواقع، برای موفقیت و آینده کاری ما بسیار مهم و اساسی است.

جمله پرکن‌ خاص را در ابتدای جمله قرار می‌دهند تا نشان دهند که کل جمله مهم است.

۲- تفصیل:

تفصیل ارتباط جملات را روشن و بر پیام تأکیدمی‌کند. توضیح بیشتر و بهتر راجع به جمله ابتدایی ارائه می‌دهد.

مهارت سخنرانی و فن بیان، بسیار مهم و  ضروری است، واجب است.

 

 • حالت معکوس:

 در این تکنیک جملات و عبارات تأکیدیبه‌صورت معکوس، پشت سر هم می‌آیند.

موفقیت شادی نمی‌آورد. شادی موفقیت می‌آورد.

 • تکنیک تقابل:

در این تکنیک ایده‌هایمتفاوت و متقابل در یک جمله برای تأکید بیشتر و ماندگاری بیشتر درذهن مخاطبان بیان می گردد.

مثلا ما شاید تجربه‌های بزرگی نداشته باشیم ولی ایده‌های بزرگی در ذهن داریم.

 • قانون سه‌گانه

در این قانون می‌توان سه کلمه یا سه جمله و در کل سه عنصر بامعنا را در کنار هم آورد به‌گونه‌ای که تأثیربسیار زیادی را ایجاد نماید و مفاهیم کامل‌تر ارائه ‌گردد .   برنامه‌ریزی کن، تمرین کن و اجرا کن!

بخوان، بکار ببر و موفق شو!

در سخنرانی باید باهوش، مدبر و تیز حس بود!

در متن سخنرانی بایدکلمات زیبا، شفاف و ساده بکار برد.

 

 • کنار هم گذاشتن ایده‌ها

اینکه برای مقایسه دوچیز و دو جمله، از شباهت و تضاد آن‌ها برای برجسته‌سازی استفاده می‌گردد؛مانند موفقیت و شکست

کلماتی که استفاده می‌شود باید سعی شود که هم‌وزن و هم آهنگ باشند.

بری ارتباط بهتر با مخاطب در سخنرانی با که بتوان ذهن و روح او را درگیر کرد. انتظارات و توقعات مخاطب را از خودمان به‌عنوان سخنران باید دانست و برای ارائه بهتر مطالب باید به درک و فهم مطالب کمک کرد و …

 • انواع مکث:

یکی از قوی‌ترین تکنیک‌ها صوتی که می‌توانید در صحبت کردن مورداستفاده قرار دهید، مکث کردن است. وقتی آرام صحبت می‌کنید و در بین صحبت‌های خود مکث می‌کنید هم با اعتمادبه‌نفس تر به نظر می‌آیید و هم مخاطبان برای شنیدن ادامهصحبت‌های شما، منتظر و گوش‌به‌زنگمی‌مانند.

 

 

برای تأثیرگذاری بیشتر در سخنرانی‌ها از انواع مکث‌های زیر می‌توانید استفاده کنید:

 • مکث حسی: در این نوع مکث، بعد از گفتن هرگونه نکته و جمله‌ای، به‌طور منظم مکث می‌کنید تا به مخاطبان اجازه تفکر در مورد صحبت‌های خود را بدهید.

پشت سر هم‌صحبت کردن سبب می‌گردد تا صحبت‌های شما را نتوانند مخاطبان درک کرده و سردرگممی‌شوند. مکث کردن سببجلب‌توجه مخاطبان می‌شود تا حواسشان رابه شما بسپارند.

 

 • مکث تأکیدی: این نوع مکث برای تأکید بر یک نکته خاص استفاده می‌گردد. مثلاًمی‌پرسیم که مهم‌ترین مشخصه یک فرد موفق چیست؟

سپس مکث کرده و چند ثانیه صبر کرده تا مخاطبان این سؤال و جواب آن را در ذهن خود حلاجی کنند.

 • مکث در پایان جمله:

وقتی می‌خواهیم تا مخاطبان جمله ما را کامل کنند از این نوع مکث استفاده می‌گردد. مثلاً بیان می‌کنیم:

موفقیت در دنیای امروزی وقتی است که با تمام سختی‌های راه ….؛

و منتظر می‌مانیم تا مخاطبان بگویند: به تلاش خود ادامه می‌دهیم.

مکث کردن در سخنرانی را هیچگاه فراموش نکنید و تا می توانید در تمرینات خود، مکث کردن را تمرین کنید.

 

 

به اشتراک گذاری با دوستان