ساختار های برای فروش و سخنرانی

برای اینکه بتوانیم در جمع های مختلف بخوبی و اثربخش صحبت کنیم و در فروش و مذاکرات، اثری ماندگار از خود بر جا بگذاریم باید بتوانیم در صحبت های خود از ساختار ها یا چارچوب هایی مشخص استفاده کنیم.

در این ویدئو که قسمت هایی از کارگاه اصول سخنرانی حرفه ای ۱۶ می باشد، در مورد ساختارهایی برای سخنرانی و فروش و نحوه استفاده از آن صحبت می کنیم.

 

قسمت هایی از کارگاه اصول سخنرانی حرفه ای ۱۶

 

 

 

به اشتراک گذاری با دوستان