اجزای اصلی ایجاد کننده اعتماد به نفس:

 

اعتماد به نفس واقعی، چه اجزایی دارد؟

چگونه می توانیم اعتماد به نفس خود را در سخنرانی تقویت کنیم؟

برای اینکه اعتماد به نفس واقعی را افزایش دهیم و بتوانیم اثرگذار و حرفه ای باشیم، چه کارهایی باید انجام دهیم؟

در این ویدئو در مورد اجزای اصلی اعتماد به نفس و نحوه کسب آن در سخنرانی صحبت خواهیم کرد.

 

 

 

قسمت هایی از محصول آموزشی کنترل، مدیریت و بکارگیری ترس در سخنرانی

 

به اشتراک گذاری با دوستان