کتاب اثر مرکب کتابی ارزشمند و کار ربردی است که چگونگی استفاده از استعدادهای خاصتان را نشان می دهدتا از موقعیت های اطرافتان بیشترین استفاده را ببرید و
کتاب اثر مرکب راهنمایی است که به همه می آموزد چطور نظام قابل کنترلی اشته باشند و در کنترلش مهارت پیدا کنند و آ نظام را طبق نیازها و خواسته ها شکل دهند.
نکته مهمی که در این کتاب تاکید شده است برنامه ریزی و داشتن هدف است تا در امتداد مسیر منحرف نگردید.
این کتاب دارای شش بخش اساسی است که به آن اثر مرکب می گویند.

اصل اول : مهم نیست که چقدر با هوش یا خنگ باشید باید با تلاش و کوشش کمبود تجربه و مهارت و زکاوت و توانایی ذاتی تان را جبران کنید.

زیبایی اثر مرکب به سادگی اش است، برداشتن قدم های کوچک و پایدار در طول زمان به زندگی تان بهبود می بخشد.
تفاوت های شگرف = تصمیم های کوچک و هوشمندانه + تکرار + زمان

اصل دوم : در مورد انتخاب هاست و اینکه انتخاب ها ریشه نتایجی است که بدست می آوریم.

هر انتخاب از رفتاری آغاز می گردد که در طول زمان تبدیل به عادت می گردد.

اصل سوم : عادت ها

ارسطو: ما تکرار چیزهایی هستیم که انجام می دهیم.
عادت های کوچکی که مورد توجه ما نیستند براحتی می توانند در ظول زمان ، ما را از مسیر اصلی منحرف کنند.
شما : انتخاب ( تصمیم ) + رفتار ( عملکرد)+ عادات (عمل تکراری) + مرکب ( زمان)= اهداف

اصل چهارم : تکانش

همیشه اولین قدم، سخت ترین حررکت است!
اما به محض هادت به این اولین قدم، براحتی می تواند حرکت ناخوداگاه را شروع کرد …
انتخاب های درست ، رفتار مناسب ، تمرین عادات و ثابت قدم ماندن و حفظ تکانش = موفقیت

اصل پنجم: تاثیرها

همه تحب تاثیر سه نوع اثر هستیم:
ورودی ( چیزی که مغزتان از آ تغذیه می کند(
ارتباطات ( افرادی که وقتتان را با آنها می گذرانید
محیط ( اطرافتان)
مراقب محیط و تاثیرات آنها باشید تا شما را از اهداف و مسیرتان منحر نکنند!

اصل ششم: شتاب

تاثیر اثر مرکب در شتاب گرفتن به سمت هدف..
همیشه فراتر از انتظارات باشید و دیگران را بهت زده کنید .

در نهایت اثر مرکب ابزاری است که وقتی با زمان و عملکرد مثبت ترکیب شود، تفاوتی دائمی و واقعی در زندگی تان ایجاد می کند!

اگر این مطب برای شما م

 

به اشتراک گذاری با دوستان